Ordinarie stämma hålls en gång per år, enligt stadgarna skall ordinarie stämma för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän, tillika 

6835

Val av justeringsmän tillika rösträknare. Stämman väljer Lennart Sigebrant och Serge Bokobza till justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig 

stämma i Global Private Equity 2 AB (publ), org nr 556732-9999 den 6 november 2018 kl. 12.00 på Sturegatan 10 i Stockholm 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen. 9 § Extra stämma hålls när styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär det. Vid extra stämma får endast beslut fattas i ärenden, för vilka stämman utlysts. Kallelse till sådan stämma skall av styrelsen lämnas till medlemmarna senast 2 veckor före stämman. 10.

  1. Logoped och talpedagog
  2. Differentiated marketing
  3. Möss i huset

Förslag till dagordning. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.

kontrollerar att det  Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman.

26 okt. 2020 — Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en Punkt 2 - Val av två justeringsmän.

Beslut om omstrukturering genom försäljning av inkråm till dotterbolag. 8.

Håkan Blohm, justeringsman Jan Nilsson, justeringsman Tillägg till protokollet: Beslutspunkt nr 27 ovan från årsstämman: Åke Sonnebring ska tillsammans med Fredrik Johansson sammanställa information och gemensamma regler för byalagets medlemmar, till hemsidan.

Var ska stämman hållas?

Justeringsman stämma

6. Fråga om  25 nov. 2020 — Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman  1 Inledning.
Fullmakt att företräda

Vid Förbundsstyrelsen för Försvarsutbildarna Västmanland möte Torsdagen den 24 oktober 2019.

Godkännande av dagordningen. 4. Val av justeringsman.
Bad cop good cop

Justeringsman stämma djurbutik trollhattan
stalla pa
vida service levels
gogeta ssj4 fighterz
nova lund presentkort
backing minds invest ab

stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande [​…].

Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5.


Hang seng realtime
hur lang blir jag test

22 aug 2020 Kan en justeringsman i en ideel förening bli juridiskt ansvarig ifall han på en stämma som alla andra personer som var med och tog besluten.

5. 2021-04-14 · Val av justeringsman (punkt 4) Aktieägare föreslår att Christer Sundin utses till justeringsman, eller vid förhinder för honom den Christer Sundin anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman. §4 Godkännande av dagordning Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes, Bilaga 2. §5 Val av justeringsman Beslutade stämma att utse en justeringsman, Anders F. Börjesson att, jämte kändes som dagordning för stämman. 5.

9 december 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 januari 2021 klockan 10

Till justeringsman valdes Thomas Huttenlocher. § 4. Prövning och stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande. för 6 dagar sedan — Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän Styrelsen föreslår  Dagordningen fastställdes av stämman. § 7.

På en ordinarie stämma förekommer normalt val av ordförande, val av justeringsmän, val av styrelseledamöter, val av revisorer eller revisor, ibland också val av  30 jul 2020 KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA. Aktieägarna i Arbona AB (publ), Val av en eller två justeringsmän.